Pokyny k platbě stravného

Pokyny k platbě stravného

stravné

Informace o stravování v MŠ

  • Rodiče omlouvají děti na ten týž den (v případě náhlého onemocnění) nejpozději do 7:00 hodin přímo do školní jídelny tel. čísle 737 563 868. Stravu na následující dny je nutno odhlásit den předem nejpozději do 13:30 hodin, a to buď telefonicky nebo v aplikaci strava.cz. (program bude spuštěn od 1.9. 2020). První den nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče vyzvednout stravu v kuchyni mateřské školy v době od 11. 45 do 12:00 hodin do vlastních vhodných nádob (jídlonosič).
  • Děti je také nutné omluvit telefonicky v mateřské škole na čísle 607 979 367 z důvodu evidence docházky dítěte do MŠ. (viz školní řád)
  • Stravné se hradí na měsíc (na základě podané přihlášky ke stravování) dopředu pomocí INKASA (strávník přinese Souhlas k inkasu k účtu ŠJ Č. Ú. 100003591/0800, platbu provede škola), případně PŘEVODEM Z ÚČTU na účet ŠJ Č. Ú. 100003591/0800). Stravné musí být připsáno na účet ŠJ do 20. dne v měsíci na další měsíc. (např. do 20. srpna na září). V případě nezaplacení, nebude strava poskytnuta.
  • Cena stravy pro děti do 6 let – 55 celodenní
  • přesnídávka 14 Kč, oběd 28 Kč, svačina 13 Kč
  • Cena stravy pro děti s odloženou školní docházkou  - celodenní 57 Kč
  • přesnídávka 14Kč, oběd 30 Kč, svačina 13 Kč
  • Rodič si zřídí povolení k inkasu ze svého účtu (bez variabilního symbolu) s limitem 1300 Kč na dítě. Souhlas poté donese/zašle e-mailem do mateřské školy nebo do kanceláře ŠJ ZŠ a MŠ Sedlec - Prčice
  • Přeplatky stravného na konci školního roku se převádějí na následující školní rok. Po ukončení stravování strávník zažádá o přeplatek, který mu bude vrácen na účet.