Mateřská škola
Heřmaničky

Menu

Kontaktní informace

Mateřská škola Heřmaničky
Tel: 607978220, 607979367
E-mail: skolkahermanicky@seznam.cz

Schůzky s rodiči

Zápis z rodičovské schůzky ze dne 24.4.2014

Přítomni: ředitelka MŠ Mgr. Zuzana Štefková

               učitelka MŠ Barbora Holá

               starosta obce Ing. Jaroslav Cmíral

               za zastupitelstvo obce Jarmila Trachtová

 

Body k projednání:

 1. nový školní řád + vnitřní směrnice MŠ

 2. informace o změnách

 3. informace o plánech

 4. provoz o volných dnech, o letních prázdninách

 5. informace o zápisu a možném odchodu dětí do jiné MŠ

 

Pan starosta v úvodu přivítal a seznámil rodiče s nově jmenovanou ředitelkou pí. Mgr. Štefkovou a popřál mnoho zdaru ve funkci.

 

 1. seznámení rodičů se školním řádem a vnitřními směrnicemi MŠ

  - do konce srpna 2014 bude vypracován nový ŠVP na rok 2014/2015 – odpovídají pedag. pracovnice

  - omlouvání dětí zákonným zástupcem – upozorňování – vždy volat na pevnou linku MŠ nebo na mobil pí. ředitelky při její ranní směně, vždy do 7:30 hodin

  - způsob informování o zdravotním stavu dětí

  - stížnosti se řeší pouze s pí. ředitelkou, ne s někým jiným – pevná linka, mobil, elektronicky, osobně – stížnosti podávat regulérně

  - pravidla chování zákonných zástupců vůči pedag. zaměstnancům MŠ

  - provozní doba MŠ je od 6:30 do 16:30 hodin

  - příchod dětí do MŠ do 8:00 – pozdější příchod není možný z hlediska hygieny rozvržení denních činností, narušování činností...

  - povinnosti zákonných zástupců – zákaz nošení šperků a hraček do školy

 

 1. a 3. při odpočinku a relaxaci dětí po obědě mladší děti spí a odpočívají na lehátku, starší děti – předškoláci – budou pracovat a připravovat se na vstup do ZŠ, budou probíhat předškolní činnosti

  - budou založeny nové www. stránky MŠ

  - podpisy rodičů na papír – seznámení se školním řádem a souhlas se zveřejněním fotografií dětí z činností školy na nástěnkách MŠ a webových stránkách

  - bezpečností opatření MŠ – připevnění informačních cedulí Zákaz kouření v celém areálu a Zákaz vstupu nepovolaným osobám na vstupní bránu školy

  - místo kliky na hlavních dveřích školy se přidělá koule a rodičům bude otevíráno bzučákem
  • informování zákonných zástupců o nakupených materiálech, knihách a potřebách pro rozvoj vzdělávání – dítě bude rozvíjeno po všech stránkách osobnosti

  • úklid MŠ

   - děti se ráno schází v malé třídě v přízemí, do velké třídy v patře se přemístí až po sejití všech dětí před osmou hodinou ranní, kdy už je velká třída uklizena

 • příjezdová cesta ke škole bude zřizovatelem zrekonstuována a opravena

 • se zřizovatelem domluvena pravidelná údržba zahrady MŠ – sekání trávy, drobné opravy dle potřeby

 • stříkání dětí proti klíšťatům, mazání krémem proti slunci...

  - pí. ředitelka koupí sprej proti klíšťatům a krém proti slunci, konečnou částku rozpočítá a rodiče zaplatí poměrnou část
  • rodiče dají dětem označené jelení loje, které budou pedag. pracovníci rozdávat a dohlížet na namazání dětí před odchodem ze školy

 • koupí se zásobník a papírové ručníky do umývárky dětí – odpadne praní ručníků a bude to z hygienického hlediska bezpečnější

 • zahrada MŠ bude procházet postupnou rekonstrukcí – pískoviště, houpačky, hračky...

 • nakoupí se druhé ložní prádlo, aby každé dítě mělo 2 na včasnou výměnu, vyprání...

  - s rodiči bylo projednáno a dohodnuto, že si zajistí praní ložního prádla svéhodítěte na vlastní náklady

 • o letních prázdninách bude probíhat rekonstrukce vnitřních prostor školy – malování všech prostor, drobné úpravy

 

 1. 2. 5. a 9. 5. bude provoz školy normálně celodenní

  provoz o letních prázdninách: 30. 6. - 11. 7. otevřeno

  1. 14. 7. - 15. 8. zavřeno ( 11.8.-15.8. úklid MŠ)
  2. 18. 8. - 29.8. otevřeno

   

 2. zápisy do MŠ na školní rok 2014/2014 probíhají ve dnech 24. 4. a 25. 4. 2014

  - paní ředitelka požádala rodiče dětí, které se hlásí do jiných škol, o včasné upozornění na přejití, z důvodu přijímání omezeného počtu žáků do naší školy

 

Další informace:

- frekvence rodičovských schůzek ustanovena 1x za čtvrtletí

- informace budou na nástěnkách MŠ, obecní vývěsce a na nově zřízených internetových stránkách MŠ

- školní výlet je plánován na měsíc červen

- oslava svátku Dne matek domluvena na 6. 5. v 15.00 hodin

 

 

 

zapsala: Barbora Holá